FloatRing

FloatRing overfører belastning fra kum til vei

FloatRing er utviklet for å overføre trafikkbelastningen fra kummen over til veioppbygningen. Dermed vil kumrammen følge veibanens bevegelser gjennom årstidene.

Ved dagens løsning hviler kumrammen på asfalt som igjen hviler på toppring eller kjegle og trafikkbelastningen overføres til selve kummen. Over tid vil asfalt sprekke og toppringer knuses, noe som skaper problemer for trafikanter, naboer og ikke minst for kommunen som skal betale for reparasjon.

 • Dagens utfordringer
  • Toppringer blir knust og må skiftes.
  • Rammen synker ned ved tele i veioppbygningen.
  • Rammen blir stående i overhøyde ved setninger rundt kummen.
  • Asfalten rundt rammen sprekker.
  • Vanninntrenging.
  • Lokk og ramme slites raskere.
  • Plagsom støy for naboene.

  Dersom det foretas utskiftning eller justering utenom reasfaltering, blir resultatet sjelden bra før neste gang det kommer ny asfalt på veien.

 • Fordeler med FloatRing
  • Beskytter og reduserer skader på toppring og kjegle både i anleggsfasen og driftsfasen.
  • Rammen følger veiens bevegelser, opp og ned.
  • Forlenger levetid på ramme og lokk.
  • Forenkler entreprenørens arbeid ved utskifting og justering.
  • Forbedret kvalitet på utført vedlikeholdsarbeid.
  • Mindre støy, færre naboklager.

  Montering av FloatRing, enten i anleggsfasen eller i forbindelse med reasfaltering, vil gi betydelig reduksjon av vedlikeholdskostnader i ettertid.

  Ta gjerne kontakt med en av våre selgere for ytterligere informasjon.

 • Bruksområder

  Nyanlegg

  • Forhindrer knusing av topping og kjegle.
  • Bedre komprimering rundt kummen.
  • Anleggstrafikken kan kjøre rett over.
  • Færre reklamasjoner for entreprenør.

  Reasfaltering

  • Utføres i forkant av fresing eller asfaltering.
  • Forenkler justering etter fresing.
  • Mindre fare for setninger i ettertid.
  • Færre reklamasjoner for asfaltentreprenør.

  Vanlig utskifting

  • Lite ekstraarbeid når arbeid allerede skal utføres.
  • Mindre fare for setning i ettertid.
  • Lengre levetid på utført reparasjon.
 • FAQ

  Q: Hvem er det som egentlig skal bære kostnaden ved montering av FloatRing?
  A: Kummen er pr definisjon i standarder en del av ledningsnettet, og FloatRing en del av kummen: Det er eieren av kummen som har ansvaret. Dette er som regel Vann og Avløp (VA). For overvannskummer kan det være Statens vegvesen, fylket eller kommunen. Det finnes også trekkekummer, fjernvarmekummer og bossug som kan ha andre eiere.

  Q: Vil ikke montering av FloatRing kreve ekstra nøyaktighet og mye ekstra arbeide i prosjektering og utføring sammenliknet med tradisjonell løsning?
  A: All anleggsvirksomhet på skandinaviske veger krever ekstrem nøyaktighet og god prosjektering. Bruk av FloatRing er intet unntak. Med tradisjonell løsning er tilpasningsmulighetene begrenset til de forskjellige høydene på justeringsringer, som regel 5 cm intervall. Med FloatRing kan høyden opp til topp asfaltdekke tilpasses på millimeteren. Der monteringsanvisninger følges vil ekstra tidsforbruk til korrekt montering kunne beregnes. Viktig å poengtere at montering av FloatRing kun er marginale kostnader ved arbeide på veg eller i kum.

  Q: Hva er levetiden til en FloatRing når en tar hensyn til senere utskiftning av slitelag?
  A: Forutsatt bruk av dagens standarder og normer for asfaltering kan man beregne at det kan legges 3 nye slitelag uten fresing før man på nytt må etablere ringens forankring. Det vil si en varighet for første montering på 70-80 år, og tilsvarende reduserte levetidskostnader. Ved fresing og korrekt montering iht anvisning er det ikke gjort noen beregninger for slik teoretisk begrensning. Vi skriver «50 år forventet levetid» for at det skal harmonere med best practice for andre produkter i VA.

  Q: Finnes det tegninger av FloatRing som kan benyttes ved prosjektering?
  A: Ta kontakt direkte med oss så oversender vi CAD tegninger av ringene.

  Q: Skal FloatRing kun brukes på nyanlegg?
  A: Nei, den kan også brukes ved vanlig utskifting /justering av kumrammer, ved reasfaltering og ved dypstabilisering. Det er laget egne prosedyrer for disse.

  Q: Når skal FloatRing monteres på et nyanlegg?
  A: Når nivået begynner å nærme seg toppnivå minus 30 cm er det tid for å planlegge montering av FloatRing. Dette er i de fleste tilfeller samtidig som nivået begynner å nærme seg toppen av kjeglen. Toppen av FloatRing skal ligge minimum 12 cm fra toppnivå for å få riktig størrelse på asfaltputen, så da avhenger det av høyden du har på ringen som skal monteres.

  Q: Hvor viktig er asfaltmengde, massetype og komprimering ved bruk av FloatRing?
  A: På et nyanlegg benyttes samme massetype som beskrevet for de forskjellige lagene (bærelag, bindelag, slitelag). Ved reasfaltering og vanlig utskifting / justering anbefaler vi å bruke AGB 11 eller AGB 16 på de nederste lagene. Det er viktig å komprimere godt for hvert lag (5 cm) for å unngå at løs asfalt faller ned i kummen og forhindre setninger i ettertid. På det øverste laget (slitelaget) brukes den massetypen som er avtalt med oppdragsgiver.

  Q: Når skal FloatRing monteres i forbindelse med reasfaltering?
  A: Når FloatRing ettermonteres i en vei, må det freses /graves ned minimum 18 cm rundt kummen og ca 15 cm ut fra kummen. Når gropen fylles igjen med asfalt, er det veldig viktig å komprimere godt for hvert lag for å unngå setninger. Vi anbefaler at dette arbeidet gjøres minimum en uke før reasfaltering for å gi tid til eventuell etterkomprimering fra trafikken. Dersom det skal freses før reasfaltering, kan kumrammene klargjøres for dette i forbindelse med monteringen.

  Q: Er det spesielle mengdeforhold som er viktig når slitelag skal legges eller erstattes rundt FloatRing?
  A: Nei. Det forutsettes at nøyaktighetskrav overholdes, men ettersom ingen uansett ønsker å benytte mer asfalt eller tid enn det som er nødvendig er dette noe som både oppdragsgiver og entreprenør vil ha søkelys på. Dette gjelder også ved bruk av FloatRing. Husk å komprimere i flere lag dersom det legges mer enn 5 cm asfalt.

  Q: Skal FloatRing løftes opp ved re-asfaltering?
  A: I utgangspunktet vil en FloatRing tåle 3 nye slitelag (uten fresing mellom) før dette er en utfordring. Som kjent anbefaler uansett ikke Statens vegvesen så mange slitelag oppe på hverandre, da dette gjerne medfører deformasjon i vegbanen. Dersom det er lagt flere lag asfalt over FloatRing, (15 cm eller mer) kan det benyttes en kumramme med lengre skjørt. Slike tilfeller kan løses i dialog med våre konsulenter.

  Q: Hva med justering av FloatRing i etterkant (mer asfalt eller ved feilmontering)?
  A: Selvfølgelig er dette et uønsket merarbeid som kan inntreffe når entreprenøren gjør feil (innmåling, høyder, mengder, etc) på veganlegget som sådan. Her som ellers er det altså åpenbart penger å spare ved å gjøre riktig første gangen. Ved justering i etterkant benyttes samme prosedyrer som ved installasjon første gang.

  Q: Hva med asfalt ned i kum ved re-asfaltering?
  A: Det er en generell utfordring med asfalt som faller ned i kummen dersom rammen løftes for høyt samtidig som at det ikke komprimeres for hvert lag (5 cm) med asfalt. FloatRinger har ca 10 mm mindre lysåpning enn toppringer, dermed vil dette problemet være mindre. I monteringsanvisning for FloatRing anbefaler vi bruk av ordinær tettering helt tilsvarende som anbefalinger ved trad utbedring.

  Q: Hvordan unngå at FloatRing blir en uønsket tidstyv på et anlegg der det skal freses og asfalteres en strekning med x antall kummer på strekket?
  A: Som i alle prosjekter: Desto tidligere tiltak, metoder og produkter implementeres, desto større kostndsbesparing. Optimalt gis FloatRing et tidlig fokus, når det diskuteres løsninger for overordnede kostnadsmål. Dette gir best forutsigbarhet, planlegging og logistikk. Derfor bør FloatRing inn i anbudsgrunnlag og standarder for veger med høy belastning. Alternativet er hyppigere vedlikehold og reparasjon i årene som kommer. FloatRing bør derfor vurderes og prises på lik linje med andre tiltak som reduserer vegen/kummens levetidskostnader.

  Når FloatRing ikke er planlagt inn i prosjektet men likevel ønskes benyttet (resultat av endringsordre mv), er dette fullt mulig. Vi anbefaler da en gjennomgang med våre konsulenter på det konkrete prosjektet for at monteringer best kan tilpasses øvrige anleggsarbeider i vegen/på fortau mv.

  Q: Er man nødt til å ha en kumfres for å montere FloatRing i eksisterende vei?
  A: Nei, du kan meisle, sage, grave m.m. Men med en kumfres vil det naturligvis gå raskere. Du kan også få tak i kumfreser med fresehode som er tilpasset montering av FloatRing.

 • Videoer
Bildegalleri:

Kurs og webinarer

Arstec arrangerer regelmessig kurs og webinarer innen de forskjellige fagfeltene. Ta kontakt dersom du ønsker å delta.