Hva er forskjellen mellom kummer med og uten FloatRing™?

En vanlig kumkonstruksjon er bygd opp slik at gate/vei er èn konstruksjonsdel og kummen med kumramme er en annen.

14.Jun 2021

Kumrammene er en del av kummen, men påvirkes samtidig også av frost, telehiv og teleløsning i veikonstruksjonen. Veioverflaten nærmest kummene og kumrammene er derfor et svakt ledd i en veikonstruksjon. Da det kan oppstå relative bevegelser mellom kum og veikonstruksjon blir resultatet ofte sprekker, setninger og andre skader i asfaltdekket. Trafikklastene vil ofte føre til ytterligere skader der det er høydeforskjell mellom veibane og kum.

FloatRing er en vektfordelingsring for kumrammer.

FloatRing er utviklet for å overføre trafikkbelastningen ut i veikonstruksjonen i stedet for ned til toppring eller kjegle på kummen. Den avlaster kummen for trafikklastene og påvirkes ikke av relative bevegelser mellom materialene rundt kummen og selve kummen. Ved anvendelse av FloatRing blir kumrammen forankret i asfaltdekket og følger asfaltdekkets bevegelser.

Konvensjonelt monterte kumrammer vil om våren i teleløsningen få en svekkelse av asfaltdekket nærmest kummen. Det oppstår ofte skader som forkorter levetiden på asfaltdekket rundt kummen opp til 10 år. Ved de samme forutsetninger, med FloatRing montert, har asfaltdekket nærmest kumrammen like lang levetid som det øvrige veidekket - i noen tilfeller til og med lengre.

FloatRing er best egnet der trafikkbelastningen er stor.

Utenfor vei er belastningen på kummen liten, men selv i veier med mindre trafikk kan mindre frekvent, tung varetransport bli et problem. Det gjelder for eksempel gågater og torg.

Den største gevinsten er uansett i veier og gater med stor trafikktetthet og tung transport. Det er for eksempel i gater med hyppig busstrafikk og på kommunale-, fylkes- og europaveier med mange og tunge lastebiler. Der er forskjellen veldig stor. På slike veier og i slike gater er asfalten tykkere fra begynnelsen, og kumrehabilitering blir et større inngrep når det må gjøres.

Å spare to eller tre kumreparasjoner mellom hver gang det legges ny asfalt, gir store besparelser. Det forsterkes ytterligere av at det gjerne er flere/mange kummer i samme veistrekning og at alle disse kummene påvirkes omtrent likt. Det er altså flere dimensjoner i inntjeningen av færre reparasjoner. Dermed gir det lavere levetidskostnad både for veien og for kummen dersom FloatRing brukes.

FloatRing kan installeres på eksisterende kummer i vei, gate eller plass uten at ytterligere tiltak må gjøres på eksisterende kumkonstruksjon. Slik kan en oppnå gode dekkelevetider på utførte vedlikeholdstiltak og dekkefornyelser og dermed bedre levetidskostnader!

Relaterte artikler:

Illus: Hvorfor er ikke kumlokkene i nivå med veien?
18 Mai. 2021

Hvorfor er ikke kumlokkene i nivå med veien?

Alle trafikanter har merket det; det humper og rister når man kjører over en kum i …

Illus: FloatRing™ reduserer skader på kummer i veibanen
30 Mar. 2021

FloatRing™ reduserer skader på kummer i veibanen

FloatRing fordeler tyngden fra kjøretøyene i vegbanen til grunnen omkring kummen og ikke, …

Illus: Kristiansand går inn for flytende kumtopper
22 Mar. 2019

Kristiansand går inn for flytende kumtopper

Etter lengre tids forsøk og uttesting har Kristiansand kommune bestemt seg for å bygge …

Illus: Kan for alltid endre hvordan kumlokk fundamenteres
26 Mar. 2018

Kan for alltid endre hvordan kumlokk fundamenteres

Utprøvingen av vektfordelingsringer til fundamentering av kumrammer har skapt stor …