Hvem betaler for kummer i veibanen?

Nivåforskjell på kummer og veibane skader både kjøretøy, kummer og asfaltbelegget rundt kummen. Men, hvem har ansvaret og hvem betaler for dette?

02.Mar 2021

Nivåforskjell på kummer og veibane skader både kjøretøy, kummer og asfaltbelegget rundt kummen. Det skaper støy og det medfører trafikkforstyrrelser når disse skadene må repareres. Men, hvem har ansvaret og hvem betaler for dette?

Generelt kan vi si at det er stat og kommune som eier de fleste veier, men at kummene er en del av infrastrukturen for vann og avløp og tilhører således vann- og avløpsetatene.

Det finnes unntak for eierskap til kummer; For overvannskummer kan det være Statens vegvesen, fylket eller kommunen. Det finnes også trekkekummer, fjernvarmekummer og søppelsjakter («bossug») som kan ha andre eiere

Nivåforskjell på vei og kum

Kumlokk i veibanen er den synlige delen av vann og avløpssystemet. Kummen er tilkomstpunktet og på mange måter navet i rørsystemet under oss. Mange av kummene ligger under veier, og ofte er det nivåforskjell på veien og toppen av kummen.

Det skjer av flere grunner, blant annet på grunn av telehiv. Det betyr at det er bevegelse i grunnen når jorden først fryser og så tiner. Det er også slik at på vinteren er temperaturen i kummene høyere enn i bakken rundt kummen. Det betyr at det tiner rundt kummen først, og deretter i omkringliggende masser.

Det medfører at kummen synker og at asfalten, brostein eller annen overflate sprekker, skades eller endrer posisjon rundt kummen.

Nedover i kummen blir påkjenningene fra trafikken stor over tid. Det medfører sprekker og andre skader når kummen synker eller flytter seg. Telehiv påvirker også dette, men først og fremst er det at asfaltbelegget slites av tung trafikk og at kumtoppen da blir utsatt for større påkjenninger. I tillegg kjører brøytebiler over kummen og treffer med stor kraft der kummen ligger for høyt.

Det kan også være lekkasjer i rørene i kummen og det leder til økt slitasje og flere skader på kummen. Av samme grunne som over, blir det skader på rørene som kommer inn i kummene. Disse koblingspunktene er ekstra utsatte for skader. Sprekker og brudd i rørene gir lekkasjer som påvirker massene rundt kummene.

Se animasjonsvideoen som viser hvordan FloatRing fungerer i en veikonstruksjon

FloatRing flytter trafikkbelastningen fra kumgodset til området rundt kummen

Skadene på og rundt kummene øker i proporsjon med trafikkmengden i veien der kummen er plassert. I dag finnes det en løsning som begynner å få fotfeste i Skandinavia. Det er en jernring som plasseres rundt kumtoppen og som flytter trafikkbelastningen fra kumgodset til området rundt kummen. Produktet heter FloatRing. Det er et norsk produkt som er installert i nesten tusen kummer i Norge og Sverige. Resultatet er svært godt og effekten øker med trafikkens tyngde og frekvens, altså størst effekt der det er mange tunge kjøretøy som passerer.

FloatRing medfører at levetidskostnaden synker betraktelig for hver kum der den installeres. Å utsette reparasjoner på kum og inntilliggende veibane med mange år, gjør at ressurser spares og kan brukes til bedre veier og bedre ledningsnett i stort.

Les mer: Vil du vite mer Floatring? Se produktdetaljer her.

Relaterte artikler:

Illus: Kristiansand går inn for flytende kumtopper
22 Mar. 2019

Kristiansand går inn for flytende kumtopper

Etter lengre tids forsøk og uttesting har Kristiansand kommune bestemt seg for å bygge …

Illus: Satser på effektiv fornyelse av kummer

Satser på effektiv fornyelse av kummer

Gategodsgutta er et nytt tilskudd av selskaper som vil bidra til fornyelse av de mange …

Illus: Kan for alltid endre hvordan kumlokk fundamenteres
26 Mar. 2018

Kan for alltid endre hvordan kumlokk fundamenteres

Utprøvingen av vektfordelingsringer til fundamentering av kumrammer har skapt stor …

Illus: Halvparten av vegkummene er skadeutsatt
02 Jan. 2018

Halvparten av vegkummene er skadeutsatt

Et stort antall kumrammer skades i vegbanen hvert år. Det burde være helt unødvendig, …